Świat starożytny w literaturze a wydarzenia historyczne:

wiek historia literatura
Biblia Grecja Rzym
IV tysiąclecie p.n.e. - IX w.p.n.e.

XXIX – początki państwa egipskiego

XIX – czasy Abrahama

XIV – panowanie faraona Tutenchamona

XVIII – Kodeks Hammurabiego

XIII – Mojżesz wyprowadza Izraelitów z niewoli egipskiej

XII - upadek Troi

X - królestwo Dawida i Salomona

epos o Gilgameszu

XIII w p.n.e. Tora i część psalmów

IX - VIII w.p.n.e

IX – panowanie Salomona

776 - pierwsza Olimpiada

753 - założenie Rzymu

721 - upadek królestwa Izraela

- Homer -
VII - VI w.p.n.e

VII - VI w. kształtowanie demokracji ateńskiej

640 - Solon

612 - upadek Niniwy

586 - upadek królestwa Judy

Księgi Izajasza, Jeremiasza, Ezechiela

Symonides, Tyrtajos, Safona, Anakreont, Pindar, Hezjod, Tespis, Ezop (liryka i epika)

Heraklit, Tales, Pitagoras (filozofia)

-
V w.p.n.e

509 - Rzym republiką demokratyczną

499-449 wojny perskie

480 - zwycięstwo Greków nad Persami i rządy Peryklesa - tzw. złoty wiek demokracji ateńskiej (V w. p.n.e.)

459-446 wojny peloponeskie

Księga Hioba,

Księga Koheleta,

Pieśń nad pieśniami

Tacyt , Ajschylos, Sofokles, Eurypides, Arystofanes, (dramat)

Arystofanes (komedia)

Herodot, Tukidydes (historycy)

Sokrates, Platon, Arystoteles (filozofia)

-
IV w.p.n.e

Macedonia:

359-336 rządy Filipa II

334-327 podboje Aleksandra Wielkiego

336-323 rządy Aleksandra Wielkiego

Księga Psalmów

- -
III/II w.p.n.e

218-201 druga wojna punicka

148 - Macedonia prowincją Rzymu

133-121 Grakchowie

Księgi Eklezjastesa,

Księgi Machabejskie

Plotyn (filozof)

Teokryt (sielanka)

Liwiusz Andronikus, Katon Starszy, Lucyliusz, Marek Aureliusz, Newiusz, Plaut, Terencjusz, Warron

I w.p.n.e

41 - zabójstwo Cezara

31 - bitwa pod Akcjum

31-14 panowanie Oktawiana Augusta

37 - Herod Wielki królem Judei

-
-

Gallus, Wergiliusz, Horacy, Cyceron, Lukrecjusz

Salustriusz (historyk)

I w.n.e

33 - śmierć Jezusa Chrystusa

14-36 Tyberiusz

54-68 Neron

70 - zburzenie Jerozolimy

Nowy Testament:

Ewangelie,

Przypowieści,

Listy,

Apokalipsa św. Jana

Plutarch (historyk)

Owidiusz, Seneka, Tacyt

II w.n.e

121-180 Marek Aureliusz

177 - edykt przeciw chrześcijanom

-
-
-
III/IV w.n.e

306-337 Konstantyn Wielki

395 - Teodozjusz Wielki i podział imperium rzymskiego na wschodnie i zachodnie

451 - Klęska Attyli

476 - koniec państwa zachodniorzymskiego

313 – edykt mediolański i swoboda wyznaniowa chrześcijan

Wulgata
Plotyn (filozofia)

Św. Augustyn