Świat starożytny w literaturze a wydarzenia historyczne

wiek historia literatura
Biblia Grecja Rzym
IV tysiąclecie p.n.e. – IX w.p.n.e.

XXIX – początki państwa egipskiego

XIX – czasy Abrahama

XIV – panowanie faraona Tutenchamona

XVIII – Kodeks Hammurabiego

XIII – Mojżesz wyprowadza Izraelitów z niewoli egipskiej

XII – upadek Troi

X – królestwo Dawida i Salomona

epos o Gilgameszu

XIII w p.n.e. Tora i część psalmów

IX – VIII w.p.n.e

IX – panowanie Salomona

776 – pierwsza Olimpiada

753 – założenie Rzymu

721 – upadek królestwa Izraela

Homer
VII – VI w.p.n.e

VII – VI w. kształtowanie demokracji ateńskiej

640 – Solon

612 – upadek Niniwy

586 – upadek królestwa Judy

Księgi Izajasza, Jeremiasza, Ezechiela

Symonides, Tyrtajos, Safona, Anakreont, Pindar, Hezjod, Tespis, Ezop (liryka i epika)

Heraklit, Tales, Pitagoras (filozofia)

V w.p.n.e

509 – Rzym republiką demokratyczną

499-449 wojny perskie

480 – zwycięstwo Greków nad Persami i rządy Peryklesa – tzw. złoty wiek demokracji ateńskiej (V w. p.n.e.)

459-446 wojny peloponeskie

Księga Hioba,

Księga Koheleta,

Pieśń nad pieśniami

Tacyt , Ajschylos, Sofokles, Eurypides, Arystofanes, (dramat)

Arystofanes (komedia)

Herodot, Tukidydes (historycy)

Sokrates, Platon, Arystoteles (filozofia)

IV w.p.n.e

Macedonia:

359-336 rządy Filipa II

334-327 podboje Aleksandra Wielkiego

336-323 rządy Aleksandra Wielkiego

Księga Psalmów

III/II w.p.n.e

218-201 druga wojna punicka

148 – Macedonia prowincją Rzymu

133-121 Grakchowie

Księgi Eklezjastesa,

Księgi Machabejskie

Plotyn (filozof)

Teokryt (sielanka)

Liwiusz Andronikus, Katon Starszy, Lucyliusz, Marek Aureliusz, Newiusz, Plaut, Terencjusz, Warron

I w.p.n.e

41 – zabójstwo Cezara

31 – bitwa pod Akcjum

31-14 panowanie Oktawiana Augusta

37 – Herod Wielki królem Judei

Gallus, Wergiliusz, Horacy, Cyceron, Lukrecjusz

Salustriusz (historyk)

I w.n.e

33 – śmierć Jezusa Chrystusa

14-36 Tyberiusz

54-68 Neron

70 – zburzenie Jerozolimy

Nowy Testament:

Ewangelie,

Przypowieści,

Listy,

Apokalipsa św. Jana

Plutarch (historyk)

Owidiusz, Seneka, Tacyt

II w.n.e

121-180 Marek Aureliusz

177 – edykt przeciw chrześcijanom

III/IV w.n.e

306-337 Konstantyn Wielki

395 – Teodozjusz Wielki i podział imperium rzymskiego na wschodnie i zachodnie

451 – Klęska Attyli

476 – koniec państwa zachodniorzymskiego

313 – edykt mediolański i swoboda wyznaniowa chrześcijan

Wulgata Plotyn (filozofia)

Św. Augustyn