Podział ksiąg biblijnych

U źródeł kultury i Biblii

STARY TESTAMENT

TESTAMENT = PRZYMIERZE

Księgi Biblii powstałe przed narodzeniem Chrystusa, pisane po hebrajsku, aramejsku i grecku. Uznawane za księgi święte zarówno przez judaizm i chrześcijaństwo (w religiach tych występują różnice w liczbie ksiąg traktowanych jako komentarze kanoniczne). Nazwa Stary Testament pochodzi stąd, że tej części Biblii przeciwstawiono jej drugą cześć, czyli Nowy Testament. Stary Testament opowiada o początkach świata i dziejach układu, który Bóg ustanowił z praojcem Izraelitów – Abrahamem, wybierając jego lud spośród wszystkich innych.

Podział ksiąg Starego Testamentu

Obejmuje 46 ksiąg, które w tradycji katolickiej ze względu na charakter dzielą się na:

Księgi historyczno – badawcze:

Pięcioksiąg: Zbiór Starego Testamentu zaczyna Pięcioksiąg (Pięć piątych prawa Mojżeszowego), zwany przez Żydów Torą. Wydarzenia Pięcioksięgu rozgrywają się w ramach historii Izraelitów, począwszy od czasów Abrahama, aż do śmierci Mojżesza. Obejmują one okres ponad 600 lat (od ok. 1900 – ok. 120 r. p.n.e.). Ze względu na treść można podzielić Pięcioksiąg na: Prolog (1-11) przedstawiający opis stworzenia świata, początek ludzkości, potop i powstanie narodów,  część dotyczącą czterech pokoleń patriarchów (Abrahama, Izaaka, Jakuba, Józefa) oraz część skupiających się wokół postaci Mojżesza.

 • Księga Rodzaju
 • Księga Wyjścia
 • Księga Kapłańska
 • Księga Liczb
 • Księga Powtórzonego Prawa

Księgi historyczne:

 • Księga Jozuego
 • Księga Sędziów
 • Księga Rut
 • Księga Samuela
 • Księgi królewskie
 • Księgi kronik
 • Księga Ezdrasza
 • Księga Nehemiasza
 • Księga Estery

Księgi poetyckie i mądrościowe:

Zwane dydaktycznymi, są efektem głębokich przemyśleń środowisk mądrościowych starożytnego Wschodu (egipskich, babilońskich, arabskich, edomickich) dostosowanych przez Izraelitów do swej monoteistycznej wiary i norm etyczno-prawnych, uzupełnionych rodzimą refleksją. Człowiek w tych księgach jest nieustannie zależny od Boga, jest jego dłużnikiem i nieustannie potrzebuje jego opieki. Słowo poezja w Starym Testamencie powinno być raczej zastąpione słowem retoryka, w której w regularnych odstępach i w sposób rytmiczny powtarzają się określone wyrazy czy zwroty, dzięki czemu dany fragment staje się podwójnie wymowny i łatwiejszy do zapamiętania. Istotnym celem tej poezji było proste przekazanie ważnych spraw ludziom wszystkich stanów, dlatego w przeważającej większości ma on charakter spontaniczny i pozbawiony jest sztucznego języka.

 • Księga Hioba
 • Księga Psalmów
 • Księga przysłów
 • Księga Koheleta
 • Pieśni nad pieśniami

Księgi profetyczne(prorocze):

 • Czterech proroków większych
 • Księga Izajasza
 • Księga Jeremiasza (z Lamentacjami jako oddzielna księga)
 • Księga Ezechiela
 • Księga Daniela

Księgi wtórnokanoniczne:

 • Księga Tobiasza
 • Księga Judyty
 • Księgi Machabejskie
 • Księga Mądrości
 • Mądrość Syracha
 • Księga Barucha

Dwunastu Proroków Mniejszych:

Księga: Ozeasza, Joela, Amosa, Abdiasza, Jonasza, Micheasza, Nahuma, habakuka, Sofoniasza, Aggeusza, Zachariasza, Malachiasza

NOWY TESTAMENT

Mówi o przyjściu Chrystusa, który jak wierzą chrześcijanie, wypełnił boże plany zapowiedziane w proroctwie Starego Testamentu i swoją męką przypieczętował przymierze zawarte nie z jednym ludem – Żydami, ale ze wszystkimi wierzącymi, czyli z Kościołem. Świętą księgą Żydów jest zatem tylko Starym Testamentem. Wedle chrześcijan zaś obie części Biblii uzupełniają się i wzajemnie tłumaczą.

Długi okres powstawania i liczne zasięgi redakcyjne, polegające czasem na mechanicznym łączeniu różnych tradycji, uniemożliwiając praktycznie ścisłe określenie autorstwa poszczególnych ksiąg. Można się jednak domyślać, że przynajmniej część psalmów, przypisywanych przez stulecia królowi Dawidowi jest rzeczywiście jego dziełem. Tradycje Izraela łączą się w Piśmie Świętym z mitami innych narodów starożytnego Bliskiego Wschodu. Jeżeli Stary Testament można traktować jako obietnicę daną przez Boga człowiekowi, to Nowy Testament jest dla chrześcijan spełnieniem tej obietnicy.

Podział ksiąg Nowego Testamentu

Obejmuje 27 ksiąg:

Księgi historyczno- biograficzne:

 • Ewangelia św. Mateusza
 • Ewangelia św Marka
 • Ewangelia św Łukasza
 • Ewangelia św. Jana
 • Dzieje Apostolskie

Księgi profetyczne (prorocze):

 • Apokalipsa św. Jana

Księgi dydaktyczne:

 • Listy św. Pawła do Rzymian, Koryntian, Galatów, Efezjan, Filipian, Kolosan, Tesaloniczan, Tymoteusza, Tytusa, Filemona
 • anonimowy list do Hebrajczyków
 • listy powszechne św. Jakuba, św. Piotra Apostoła, św. Jana Apostoła, św. Judy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *